poniedziałek  26 lutego
  A A A
WERSJA STANDARDOWA  PL  MAPA  PL EN DE RU

TELEADRESY


WYDARZENIA

Luty
PN WT ŚR CZ PT SO ND
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Najbliższe zaproszenia:

Zgłoś imprezę
Kategoria: UNIA EUROPEJSKA - Projekty społeczne

►Lepszy start dla energetyka i informatyka - rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie

Powiat Legionowski - Starostwo Powiatowe w Legionowie wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, od września br. realizują projekt pt. „Lepszy start dla energetyka i informatyka - rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie”.

BUDŻET PROJEKTU
Wartość projektu ogółem 604 375 zł z czego wnioskowane dofinansowanie to 543 375 zł, 61 000 zł to wkład własny powiatu.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Podziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI
od 01.09.2016 r. do 31.12.2017 r.

CELE PROJEKTU
Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów (8K, 52M) Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz kierunku technik informatyk poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych tej grupy oraz poprawę jakości przygotowania zawodowego w wyniku doposażenia pracowni przedmiotowej odzwierciedlającej naturalne warunki pracy w zawodzie.

Cele szczegółowe projektu to:
1) podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych z zakresu metod spawania i uprawnień elektrycznych,
2) rozwijanie kompetencji społecznych niezbędnych do samorealizacji i rozwoju osobistego, ułatwiających znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy poprzez organizację szkoleń miękkich,
3) podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach zawodowych u lokalnych pracodawców,
4) poprawa warunków kształcenia zawodowego, odzwierciedlającego naturalne warunki pracy, uczniów PZSP w Legionowie poprzez doposażenie Placówki w sprzęt dydaktyczny niezbędny do praktycznej nauki zawodu dla kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
5) budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez rozwój potencjału i atrakcyjności szkoły zawodowej jako odpowiedź na nowe uwarunkowania na rynku pracy.

OPIS PROJEKTU
W ramach realizacji projektu dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017, zorganizowane zostaną następujące formy wsparcia:
1) Kursy i szkolenia z zakresu:
a) spawania metodą TIG (141) i MAG (135)  blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi dla grupy 30 uczniów. Szkolenie będzie  obejmowało łącznie 240 godzin, w tym:
• 40 godzin lekcyjnych (po 45 minut) szkolenia teoretycznego,
• 200 godzin zegarowych (po 60 minut) kształcenia praktycznego: w tym 120 godzin spawanie metodą TIG i 80 godzin spawanie metodą MAG. Kurs zakończony zostanie egzaminem, przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN287-1i normą PN-EN9606-1. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczniowie otrzymają świadectwa oraz Książeczki Spawacza według normy PN-EN287-1 i normy PN-EN9606-1 z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania oraz zakresem uprawnień.
b) eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV dla grupy 60 uczniów. Zakres szkolenia będzie obejmował zagadnienia dot. pracy przy eksploatacji oraz dozorze urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV. Kurs zakończony zostanie egzaminem kwalifikacyjnym, po zdaniu którego uczniowie otrzymają imienne świadectw kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o napięciu do 1kV.
c) pracy na wysokościach dla grupy 15 uczniów. Zakres szkolenia będzie obejmował wykonywanie wszelkich prac na wysokości w formie dostępu budowlanego rozumianego jako wszelkie prace, w których pracownik musi przemieszczać się po elementach konstrukcji w celu dostania się do stanowiska pracy (kratownice, dachy, wieże, rusztowania, drabiny, podesty itp.). Szkolenie będzie miało charakter instruktażowy i obejmie zagadnienia z zakresu ochrony przed upadkiem, wspinaczki i trawersowania, autoasekuracji, pracy w podparciu i ograniczeniu, pozycjonowania. Szkolenie zakończone zostanie wydaniem imiennego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wstępnego do pracy na wysokości z dostępu budowlanego.
2) Szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji społecznych i interpersonalnych dla 60 uczniów Technikum kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i uczniów Technikum kierunku informatyk. Tematyka szkolenia obejmie przede wszystkim takie zagadnienia jak: kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność zarządzania czasem, odporność na stres.
3) 150 godzinne staże zawodowe dla 30 uczniów (15 uczniów Technikum kierunku technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej i 15 uczniów Technikum kierunku informatyk) u lokalnych
i regionalnych pracodawców. Za udział w stażu uczniowie otrzymają wynagrodzenie stażowe
w maksymalnej wysokości 2 400 zł brutto, wypłacane po zakończeniu stażu i przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających jego odbycie.
4) Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu dla kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w nowoczesny sprzęt odzwierciedlający naturalne warunki pracy właściwe dla nauczania zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


RELACJE Z REALIZACJI PROJEKTU:

Lepszy start
 

 

publikuj:

POLECAMY
         Dwumiesięcznik Informator Powiatu Legionowskiego

Otwarte Mistrzostwa Mazowsza
Samorządów w Piłce Nożnej

Piłkarska Liga
Powiatu
Legionowskiego

 

Oficjalny portal turystyczny regionu
Jeziora Zegrzyńskiego

   
Turystyczny Szlak Patriotyczny
Polski Walczącej

 
 

Informator
Powiatu Legionowskiego